fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN HESTER SLEGT COACHING

Artikel 1: Definities

Hester Slegt Coaching, gevestigd te Haarlem, KvK-nummer 60227575, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.

 1. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 2. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingstraject wordt aangeduid als deelnemer. Dit kan dezelfde persoon als opdrachtgever zijn.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Coach kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4: Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de totaalprijs van de gekozen dienst vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, zijn hierbij inbegrepen.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Coach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Zij is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 5. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van coach onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Coach is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Coach stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering van een overeenkomst binnen 30 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht; annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang resulteert in facturering van 75% van de kosten. Bij tussentijdse beëindiging zal geen verrekening plaatsvinden, tenzij hier gegronde redenen voor bestaan die enkel ter beoordeling van coach komen.
 4. Een losse sessie kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend. Dit geldt ook bij een sessie binnen een traject, waarbij een verplaatste sessie te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats dient te vinden.
 5. Indien individuele calls bij de overeenkomst zijn afgesproken, dienen deze binnen de betreffende periode te worden verbruikt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij opdrachtgever.
 6. Coach heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.

Artikel 8: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 9: Aansprakelijkheid schade

 1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Deelname aan een traject van coach is op eigen risico. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van dieren die onvoorspelbaar kunnen reageren. Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van het risico dat gepaard gaat met de omgang met paarden en dit risico te accepteren. Het betreden van de terreinen geschiedt tevens op eigen risico.
 3. Coach geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij deelnemer.
 4. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 6. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 7. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door coach in rekening is gebracht.
 8. Opdrachtgever vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij coach. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een sessie door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan coach en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Indien coach hier zelf gebruik van maakt zal zij dit ook tijdig kenbaar maken.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een masterclass, traject of andere werkzaamheden belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten onverlet.

Artikel 12: Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan coach. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
 2. Coach dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13: Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin coach is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.